Universitas Vilnensis, m. gegužės mėn. Nr. 4 () by Vilniaus universitetas - Issuu

Svorio metimo vietos oksforde ms, GR10 BAR Grandinės 10kg HMS (2 vnt)

J Neuroimaging ; 25 1 : 72— Bariatric surgery as a treatment for idiopathic intracranial hypertension: a systematic review. Surg Obes Relat Dis ; 11 6 : — Efficacy, complications and cost of surgical interventions for idiopathic intracranial hypertension: a systematic review of t h e l i t e r a t ur e.

Svorio metimo vietos oksforde ms visual outcome in idiopathic intracranial hypertension. Ann Indian Acad Neurol ; 14 1 : 19— Headache determines quality of life in idiopathic intracranial hypertension. J Headache Svorio metimo vietos oksforde ms ; The course of headache in idiopathic intracranial hypertension: a month prospective follow-up study. Eur J Neurol ; 21 12 : — Medication overuse headache — An under-diagnosed problem in shunted idiopathic intracranial hypertension patients. Br J Neurosurg ; 29 1 svorio metimo vietos oksforde ms 30—4.

Kluonaitis, A. Liveikienë, E. Audronytë, K.

kaip pasidaryti svorio metimo įvyniojimą kaip padaryti svorio namuose

The prevalence of the disease is expected to rise due to increasing incidence of obesity. Revised diagnostic criteria could assist physicians in diagnostics, also in standardization of the diagnostic process. Recently, a few studies and randomized control trials have been published which analyze the efficacy of current treatment options.

The purpose of this review is to provide recent data on epidemiology, etiology, presentation, diagnostics and treatment of the disease in keeping with relevance to Lithuanian population. Keywords: idiopathic intracranial hypertension, obesity, headache, papilledema, acetazolamide, review.

svorio metimo vietos oksforde ms 2 mėnesių svorio metimo eiga

Gauta: 11 25 Priimta spaudai: 12 05 Alzheimerio ligos ir cukrinio diabeto ryðys G. Alzheimerio liga — tai lëtinis progresuojantis neurodegeneracinis susirgimas, kurio metu palaipsniui blogëja kognityvinës funkcijos.

Milijonai vyresnio amþiaus þmoniø pasaulyje kenèia nuo ðios ligos ir serganèiøjø skaièius vis didëja. Nagrinëjant Alzheimerio ligos patogenezæ, nustatyta, kad tam tikri patofiziologiniai mechanizmai ðià ligà sieja su cukriniu diabetu. Tai rezistentiðkumas insulinui, uþdegiminiai procesai, oksidacinis stresas, galutiniø glikozilinimo produktø kaupimasis, nutukimas ir kiti.

Daugybë studijø árodë, kad sergantieji cukriniu diabetu turi didesnæ rizikà iðsivystyti kognityviniams sutrikimams ar net Alzheimerio ligai.

Nustaèius ryðá tarp ðiø dviejø ligø, netgi buvo bandyta vaistus, skirtus cukriniam diabetui gydyti, pritaikyti Alzheimerio liga sergantiems pacientams. Raktaþodþiai: Alzheimerio liga, cukrinis diabetas, treèio tipo diabetas. Pastaruoju metu AL tampa vis didesne sveikatos prieþiûros problema.

Tai daþniausia demencijos prieþastis. The Delphi studijos duomenimis, m. Manoma, kad m. Pagrindiniai numesti svorio nauji santykiai, aptinkami serganèiøjø AL smegenyse, yra ekstralàstelinës beta amiloido sankaupos senilinës plokðtelës ir intralàstelinës fosforilinto tau baltymo sankaupos neurofibriliniai tinkleliai. AL patogenezëje yra svarbûs daugelis veiksniø, tokiø kaip oksidacinis stresas, cholinerginë disfunkcija, sinapsiø praradimas, regioninë neuronø degeneracija ir smegenø þievës atrofija [3, 4].

Taigi, AL yra sudëtinga patologija, kurios patogenezëje yra svarbûs daugelis genetiniø ir aplinkos faktoriø.

Vienas ið jø yra rezistentiðkumas insulinui [2, 5]. Pastaraisiais metais atlikta nemaþai tyrimø, nagrinëjusiø AL ir cukrinio diabeto CD ryðá. Nustatyta, kad ðias ligas sieja daugelis molekuliniø, histologiniø, patofiziologiniø veiksniø [6]. Ávertinæs svorio metimo vietos oksforde ms ðiø ligø sàsajas, m.

Ðio straipsnio tikslas — atkreipti dëmesá á AL ir CD panaðumus. Straipsnyje apþvelgiami bendri ðioms ligoms bûdingi patogenezës mechanizmai, epidemiologiniuose tyrimuose pastebëtos sàsajos ir patirtis, sukaupta CD gydymui skirtus vaistus bandant pritaikyti gydyti AL. Èiurlionio g. Sergamumas 2 tipo CD sparèiai didëja. Ðiuo metu pasaulyje milijonø þmoniø serga CD. Dël svorio metimo vietos oksforde ms tobulëjanèiø gydymo metodø ir iðplëstinës prieþiûros serganèiøjø diabetu labai padidëjo iðgyvenamumas.

svorio metimo vietos oksforde ms

Kadangi diabetu sergantys pacientai iðgyvena ilgiau, susiduriama su daugiau CD sukeltø komplikacijø. Viena jø yra kognityviniai sutrikimai [9]. Per pastaruosius tris deðimtmeèius daugelis epidemiologiniø studijø pastebëjo aiðkø ryðá tarp 2 tipo CD ir AL iðsivystymo rizikos [10]. Taèiau nëra visiðkai aiðkus vienas mechanizmas, kuris galëtø susieti AL ir CD.

Treneris T. Uroška: geriausia motyvacija – vaizdas veidrodyje

Nustatyta daugelis veiksniø, svarbiø abiejø ligø patogenezëje, tokiø kaip rezistentiðkumas insulinui, oksidacinis stresas, insulino stoka, sutrikusi á insulinà panaðaus augimo faktoriaus apykaita, gliukozës toksiðkumas, galutiniø glikozilinimo produktø sukeltas paþeidimas, kraujagysliø pakenkimas ir kiti [11, 12]. CD metu galvos smegenyse atsirandantys pokyèiai yra labai panaðûs á stebimus AL sergantiems pacientams [13]. Alzheimerio ligos ir cukrinio diabeto ryðys Plaèiau aptarsime pagrindinius ir plaèiausiai iðtirtus mechanizmus, siejanèius AL ir CD.

Rezistentiðkumas insulinui Kirstie alley svorio metimas tikrose galvos smegenø srityse, neuronuose ir neuroglijoje yra ekspresuojami insulino receptoriai IR. Daugiausia jø ekspresuojama hipokampe, pagumburyje, smegenëlëse, smegenø þievëje ir uodþiamajame stormenyje [15]. Smegenø svorio metimo vietos oksforde ms ir hipokampas yra labai svarbios sritys iðmokimui ir atminèiai, jos svarbios AL patogenezëje, todël sutrikusi insulino receptoriø veikla ðiose zonose galëtø bûti glaudþiai susijusi su AL iðsivystymu [16].

Taèiau labai padidëjus gliukozës poreikiui smegenyse á procesà gali bûti átraukti ir insulino receptoriai. Sutrikusi insulino receptoriø veikla gali nulemti funkcinæ hipoglikemijà, kuri sulëtina gliukozës metabolizmo greitá smegenyse ir sukelia disfunkcijà.

Esant lëtinei hiperinsulinemijai, kuri yra bûdinga 2 tipo CD, rezistentiðkumas insulinui didëja. Tai sutrikdo gliukozës ásisavinimà ir metabolizmà smegenyse. Taigi, insulinas ir jo receptoriai yra kritiðkai svarbûs kognityvinëms funkcijoms [14]. Oksidacinis stresas Oksidaciná stresà sukelia sutrikusi pusiausvyra tarp laisvøjø deguonies radikalø susidarymo ir neutralizavimo [18]. Jis siejamas su daugelio ligø, tarp jø ir AL bei CD, iðsivystymu.

Laisvieji radikalai paþeidþia visus làsteliø komponentus ir sukelia jø apoptozæ. Jautriausios oksidaciniam stresui yra làsteliø membranos, kuriose gausu lipidø. Laisvøjø radikalø paþeisti baltymai, nukleorûgðtys, lipidai svorio metimo vietos oksforde ms ir, jø kiekiui virðijus detoksikacinio mechanizmo galimybes, pasireiðkia sutrikimai — toks mechanizmas bûdingas tiek AL, tiek ir CD [19]. Labai svarbu tai, kad oksidacinis stresas gali sukelti baltymø struktûros, pvz. Manoma, kad bûtent jis atlieka kritiná vaidmená abiejø ligø iðsivystymo metu.

svorio metimo vietos oksforde ms

Uþdegimà indukuoja ir galutiniai glikozilinimo produktai. Panaðûs procesai matomi ir AL atveju [14, 22]. Árodyta, kad padidëjusi C reaktyvaus baltymo koncentracija yra susijusi su AL rizika [23].

Uþdegiminiai procesai didina galutiniø glikozilinimo produktø, tau baltymo ir b amiloido kieká [17]. Taip pat pastebëta, kad tarp CD serganèiø pacientø, vartojusiø nesteroidinius svorio metimo vietos oksforde ms nuo uþdegimo, serganèiø AL buvo maþiau [24]. Normalaus senëjimo metu GGP kaupiasi ávairiose làstelëse, taèiau sergant AL ar 2 tipo CD jø kaupimosi greitis reikðmingai padidëja [25, 26]. Þinoma, kad GGP dalyvauja cukrinio diabeto komplikacijø patogenezëje.

Taip pat nustatyta, kad jie yra toksiðki smegenims [27, 28]. GGP skatina amiloido oligomerø agregacijà ir tau baltymo poriniø spiraliniø filamentø formavimàsi, taip dalyvaudami AL patogenezëje [29, 30]. Cholinerginë disfunkcija Acetilcholinas ACh yra neuromediatorius, svarbus ne tik signalui perduoti, bet ir sinapsiø plastiðkumui [17]. Nustatyta, kad insulinas ir á insulinà panaðaus augimo faktoriaus-1 receptoriai kontroliuoja acetilcholintransferazës, uþ acetilcholino sintezæ atsakingo fermento, ekspresijà [31].

Rezistentiðkumas insulinui ar insulino stoka sutrikdo acetilcholino sintezæ ir taip prisideda prie galvos smegenø plastiðkumo sumaþëjimo, sinapsiø disfunkcijos ir neurodegeneracijos procesø [32].

Nutukimas Nutukimas sukelia rezistentiðkumà insulinui, sutrikdo gliukozës metabolizmà, skatina oksidaciná stresà ir GGP kaupimàsi. Taip pat jis svarbus hipertenzijos ir dislipidemijos iðsivystymui.

Taigi, nutukimas lemia net keletà procesø, svarbiø tiek CD, tiek AL patogenezëje [33, 34]. Ðvedijoje atlikto tyrimo metu 18 metø buvo svorio metimo vietos oksforde ms vyresnio amþiaus gyventojai.

Pastebëta, kad vyresnëms nei 70 m.

svorio metimo vietos oksforde ms geriausi svorio metimo skelbimai

Tarp vyrø tokios asociacijos nepastebëta [35]. Tirpûs b amiloido oligomerai Tirpûs b amiloido svorio metimo vietos oksforde ms sukelia oksidaciná stresà, sutrikdo sinapsiø veiklà, sumaþina galvos smegenø plastiðkumà ir lemia tau baltymo hiperfosforilizacijà.

Ðie mechanizmai yra svarbûs AL patogenezëje [36, 37]. Taip pat ðios dalelës sutrikdo neuroniniø insulino receptoriø veiklà, prisideda prie rezistentiðkumo insulinui ir svorio metimo vietos oksforde ms trûkumo smegenyse [14]. Ramanauskaitë, E. Audronytë, G.

Universitas Vilnensis, m. gegužės mėn. Nr. 4 () by Vilniaus universitetas - Issuu

CD reikðmë kognityviniø funkcijø prastëjimui buvo árodyta ne kartà [38, 39]. Autoriai atliko metaanalizæ, kurios metu iðanalizavo pacientø, serganèiø AL ir CD, ir 38 pacientø, serganèiø AL, taèiau neserganèiø CD, duomenis. Ryðys tarp CD eigos ir AL progresavimo maþiau aiðkus. Nustatyta, kad tyrimø rezultatai nëra vienareikðmiðki.

Dviejø studijø metu pastebëta, kad CD yra nepriklausomai susijæs su kognityviniø sutrikimø progresavimu AL sergantiems pacientams. Taèiau trijø studijø duomenimis, CD su AL serganèiøjø kognityviniø sutrikimø gilumu nekoreliuoja. Ádomu tai, kad, net pusës sisteminëje apþvalgoje nagrinëtø studijø duomenimis, CD yra susijæs su lëtesniu kognityviniø funkcijø prastëjimu, sergant AL.

Kas vyksta Vatikane?

Taigi, nustatytas ryðys tarp CD ir didesnës AL iðsivystymo rizikos, taèiau lieka neaiðku, kaip CD eiga veikia kognityviniø sutrikimø progresavimà AL metu. Svorio metimo vietos oksforde ms árodymai verèia susimàstyti, ar vaistai, skirti gydyti CD, negalëtø bûti pritaikyti ir AL gydyti. Sisteminis insulino vartojimas yra susijæs su daugeliu ðalutiniø reiðkiniø. O intranazalinis insulinas didina insulino koncentracijà likvore, neveikdamas sisteminës insulino ir gliukozës apykaitos, todël yra laikomas saugiu ir efektyviu.

Klinikiniø tyrimø metu árodyta, kad intranazalinis insulinas gerina atmintá kognityviðkai sveikiems jauniems suaugusiems [42] ir verbalinæ atmintá AL sergantiems ar lengvà kognityviná sutrikimà turintiems pacientams [43].

svorio metimo vietos oksforde ms

Svorio metimo vietos oksforde ms dëlto, kai kuriø studijø duomenimis, intranazalinio insulino skyrimas efektyvus tik ApoE e4 alelio neturintiems pacientams [44]. Kita CD gydymo kryptis yra receptoriø jautrumà insulinui didinantys vaistai, tokie kaip tiazolidinedionai ar á gliukagonà panaðaus peptido-1 GLP-1 receptoriø agonistai.

Ðiø vaistø skyrimo rezultatai panaðûs á intranazalinio insulino [45]. Tiazolidinedionai per insulinui jautriø audiniø branduoliø receptorius veikia genø, atsakingø uþ lipidø ir gliukozës metabolizmà, transkripcijà. Þinomiausi tiazolidinedionø atstovai — pioglitazonas ir rosiglitazonas.

Svorio metimo vietos oksforde ms tyrimø metu nustatyta, kad jie teigiamai veikia kognityvines funkcijas, taèiau kai kuriose ðalyse ðie vaistai ið rinkos buvo paðalinti dël ðalutinio poveikio [46].

GLP-1 receptoriø agonistai stimuliuoja kasos alfa bei beta làsteles ir pagal gliukozës koncentracijà kraujyje stimuliuoja insulino bei slopina svorio metimo vietos oksforde ms sekrecijà [47]. Nustatyta, kad GLP-1 receptoriø agonistai padidina galvos smegenø plastiðkumà, gerina neuronø iðgyvenamumà ir kognityvines funkcijas. Taigi, ðie vaistai galëtø bûti pritaikyti AL gydyti [48].

Duomenø apie diabetui gydyti skirtø vaistø efektyvumà, gydant AL, nëra daug. Taèiau kai kuriø studijø metu buvo gauti teigiami rezultatai, todël galima manyti, kad ðiø vaistø tyrimai bus tæsiami ir ateityje. Nors atrodytø, kad ðios ligos labai skirtingos, daugëja árodymø, kad jas sieja daugelis bendrø patofiziologiniø mechanizmø. Labai svarbu atkreipti dëmesá á ðias sàsajas ir iðnagrinëti jas detaliau, kadangi gilesnis patogenezës supratimas galëtø padëti sukurti efektyvesná ðiø ligø gydymà.

Literatûra 1. Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet ; —7. Alzheimers Svorio metimo vietos oksforde ms ;12 4 : — Pharmacological Reports ; 67 2 : — Neuron ; — J Alzheimers Dis ; S— Molecular connexions svorio metimo vietos oksforde ms dementia and diabetes. Neurosci Biobehav Rev ; 31 7 : — J Alzheimers Dis ; 7: 45— International Diabete Federation.

Diabetes atlas. Cognitive function, dementia and type 2 diabetes mellitus in the elderly. Nat Rev Endocrinol ; 7 2 : — Clin Interv Aging ; Luchsinger JA. Type 2 diabetes and cognitive impairment: link ing me c h a ni s ms. Alzheimerio ligos ir cukrinio diabeto ryðys